Schoolreglement

Het schoolreglement

Het schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen. Het schoolreglement bestaat uit twee delen die u hieronder kunt downloaden. Wenst een papieren exemplaar, dan verzoeken we u contact op te nemen met de coördinator van Dé BroeBelschool.

Waar in dit reglement sprake is van ‘de ouders’, bedoelen we ook de personen die de minderjarige leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben. Door het schoolreglement te ondertekenen, verbinden de ouders zich ertoe de bepalingen van het schoolreglement te respecteren.

Een wijziging aan het schoolreglement treedt normaal gezien maar effectief in werking op 1 september van het daaropvolgende schooljaar. Wijzigingen die het gevolg zijn van nieuwe regelgeving kunnen echter wel in de loop van het schooljaar in werking treden, maar daar wordt u tijdig van op de hoogte gebracht.

Bij het verzamelen van gegevens over de leerling respecteert de school de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.